Address

Suit no, E-3 & E17, 5th floor, The Plaza, P.E.C.H.S. Block-6,
Main Shahrah-e-faisal, Karachi.

Call #
+92.213.4371384
+92-21-2278223

Email :
saleemmalik58@yahoo.com
msaleem.malik@brandimage.pk

Brand Image